top of page

Chòk

Apre yo fin fè eksperyans oswa temwen yon ensidan twomatik, tankou yon dezas natirèl, zak vyolan, oswa aksidan grav, timoun ak adolesan yo souvan montre yon varyete de emosyon. Chòk ka gen yon enpak sou byennèt emosyonèl, akademik ak sosyal yon timoun oswa adolesan kèlkeswa laj li.

Image by Gary Meulemans
bottom of page